HZ. MUHAMMED’İN HAYATI BÖLÜM 10

(DİYANET KAYNAKLARINDAN ÖZET)

YAHUDİLERLE İLİŞKİLER

Benî Kaynukâ Savaşı

 • Benî Kaynukâ: Hz. Peygamber’in Medine’den sürdüğü Yahudi kabilesi.
 • Yahudiler Medine Sözleşmesi’ne zamanla aykırı davranmaya başlamışlardı.
 • Müslümanlara karşı cephe aldılar.
 • Yahudiler Müslümanlara karşı kin ve hasetlerini iyice açığa vurmaya başlamışlardı.
 • Yahudi kabilesi BENî KAYNUKÂ çarşısına giden bir Müslüman kadının tacize uğraması ve yardıma gelen sahabînin, taciz eden Yahudi’yi öldürmesi ve kendisinin de oradaki Yahudilerce şehit edilmesi üzerine antlaşma bozulmuş oldu.
 • Yahudiler “Biz savaşa hazırız.” diye Peygamberimize meydan okudular.
 • Hicretin 2. Yılında İslâm ordusu Benî Kaynukâ’yı kuşattı. Kuşatma 15 gün sürdü.
 • Diğer Yahudilerden yardım göremeyen Benî Kaynukâ teslim oldu.
 • Antlaşmayı bozdukları ve vatana ihanet ettikleri için büyük bir ceza gerekiyordu.
 • Kaynukâ oğullarının daha önce HAZREC kabilesi ile antlaşması vardı.
 • Hazrec kabile reisi Abdullah b. Übey bunu ileri sürdü ve onlar adına af istedi.
 • Böylece 700 kişilik Kaynukâ Yahudileri Medine’den Suriye’ye sürüldü.
 • Ganimetin beşte biri devlet hazinesine ayrıldı. Geri kalanı gazilere paylaştırıldı.
 • Kaynukâlıların toprakları da topraksız Müslümanlara verildi.
 • HAZREC: Medine’de ensarın mensup olduğu Kahtânî asıllı meşhur iki Arap kabilesinden biri.

Benî Nadîr Savaşı

 • Benî Nadir: Hicretten sonra Medine’den sürülen ikinci Yahudi kabilesi.
 • Beni Nadîr Medine Sözleşmesi’ne EVS kabilesinin müttefiki olarak katılmıştı.
 • Bedir Gazvesi’nden sonra, Benî Kaynukâ’nın Suriye’ye sürülmesiyle Müslümanlara karşı düşmanlık yapmaya başladılar.
 • Güçlü kabile şairi Ka’b b. Eşref, şiirleriyle Peygamberimizi ve ashabını hivcediyordu. Ayrıca Mekke’ye giderek Ebû Süfyan ve diğer müşrikleri Müslümanlara karşı kışkırtıyordu. Müslümanların hanımları için aşk şiirleri okuyordu.
 • Hz. Peygamber buna bir son verilmesini istedi.
 • Bunun üzerine Muhammed b. Mesleme birkaç arkadaşıyla birlikte Ka’b b. Eşref’i ortadan kaldırdı. (624)
 • Uhud Savaşında Benî Nadîr kabilesi müşrikleri kışkırtmıştı. Zaman zaman Peygamberimize suikast girişiminde bulunmuşlardı.
 • Hz. Peygamber birkaç defa Benî Nadîr kabilesini uyardı ve ama sonuç alamadı.
 • Peygamberimiz ortak ödenmesi gereken bir diyet konusu için görüşmek üzere Hz. Ebû Bekir, Hz. Ali, Hz. Ömer ile birlikte Benî Nadîr Yahudilerine gitti.
 • Peygamberimizi iyi karşıladılar.
 • Ama Peygamberimizin oturduğu yere damdan taş yuvarlayarak onu öldürmek istediler.
 • Peygamberimiz durumu fark etti ve oradan ayrıldı.
 • Bu suikast girişimiyle Medine Antlaşması açıkça ihlal edilmiş oldu.
 • Peygamberimiz kabileye 10 gün içinde şehri terk etmeleri konusunda haber gönderdi.
 • Nadîroğulları şehri terk etmek için hazırlığa başlamışlardı.
 • Münafık Abdullah b. Übey kendilerine yardım edeceğini söyledi ve onları vazgeçirdi.
 • Peygamberimiz de onları kuşatarak antlaşmaya davet etti.
 • Önceleri direnen Yahudiler 15 gün kuşatma sonunda alabildikleri mallarıyla birlikte, kadın ve çocukları da alarak 600 deve yükü ile Medine’yi terk etmek zorunda kaldılar.
 • Bir kısmı HAYBER’e bir kısmı da SURİYE’ye gidip EZRİÂT’a yerleşti.

BENî KURAYZA SAVAŞI

 • Benî Kurayza: Hz. Peygamber ile savaşan Medineli Yahudi kabilesi.
 • Benî Kaynukâ ve Benî Nadîr sürülünce Medine’de sadece Benî Kurayza Yahudileri kalmıştı.
 • Medine Sözleşmesi’ne göre şehrin savunmasına katılması gereken Benî Kurayza Yahudileri, Hendek Gazvesi’nde bu şartı ihlal etmiş ve Hayber’e yerleşen Benî Nadîr’in reisi Huyey b. Ahtab’ın etkisiyle onlarla ittifak kurmuşlardı.
 • Hendek Gazvesi’nde Peygamberimiz, Benî Kurayza’nın ikamet ettiği yere hendek kazdırmamış, ayrıca hendek kazılırken kazma-kürek gibi malzemelerin bir kısmını Benî Kurayza’dan temin etmişti.
 • Savaşın en kritik anında Benî Kurayza’nın ihaneti, Müslümanları zor durumda bırakmıştı.
 • Savaştan sonra evine dönen Peygamberimiz vahiy üzerine Bilâl-i Habeşî’yi çağırmış ve ashabına ikindi namazını Benî Kurayza topraklarında kılmalarını duyurmasını emretmişti.
 • Ardından zırhını giydi, silahlarını kuşandı ve atına bindi.
 • Sancağı Hz. Ali’ye verdi ve öncü birliklerle gönderdi.
 • Kendisi de Medine’de Abdullah b. Ümmü Mektûm’u vekil bıraktı. Süvari ve piyade birlikleriyle sefere çıktı. (627)
 • Hz. Ali, Benî Kurayza kaleleri önüne varmıştı. Burada Peygamberimize ve hanımlarına çok kötü sözler söylediklerini duydu.
 • Hz. Ali, Peygamberimiz üzülmesin diye buraya gelmemesini istedi. Ama Peygamberimiz Hz. Musa’nın daha ağır durumlarla karşılaştığını hatırlattı ve oraya gelmesi hâlinde hiçbir şey söyleyemeyeceklerini ifade edip kalelere kadar ilerledi.
 • Peygamberimiz burada Yahudi ileri gelenlerine seslendi ve onları İslâm’a davet etti.
 • Olumsuz cevap vermeleri üzerine, Allah ve Resûl’ünün emrine razı olup kalelerden inmelerini, teslim olmalarını istedi. Yine kabul etmediler ve çatışma başladı.
 • 15-25 gün kadar kuşatma devam etti.
 • Karşılıklı ok ve taş atışları yaşandı.
 • Müslümanlar 3 bin savaşçı ve 36 süvariden oluşuyordu.
 • Benî Kurayza ise 600-700 civarındaydı.
 • Münafıklar da Benî Kurayza’ya teslim olmayın size yardım edeceğiz diye sözler veriyorlardı.
 • Yahudiler kuşatmada çaresiz kalmıştı ve münafıklardan da vaat edilen yardımı görememişlerdi.
 • En sonunda Peygamberimizle müzakerelerde bulunmaya karar verdiler.
 • Benî Nadîr’in şartlarıyla, yani mal ve silahlarını bırakıp birer deve yükü ile Medine’den ayrılmayı önerdiler.
 • Peygamberimiz iki yıl önce müsamaha gösterip serbest bıraktığı Benî Nadîr’in Hendek Gazvesi’nde düşman safında yer aldığını gördüğünden bu teklifi kabul etmedi.
 • Kayıtsız şartsız teslim olabileceklerini söyledi.
 • Benî Kurayza da hükme razı oldu ve teslim oldular.
 • Benî Kurayza “Bizim hakkımızda Sa’d karar versin.” dediler.
 • EVS Kabilesinden Sa’d b. Mu’az hasta yatağından kaldırılıp hakemlik için Peygamberimizin karargâhına getirildi.
 • Sa’d; buluğ çağındaki erkeklerin idamına, kadın ve çocukların esir alınmasına, malların ise ganimet statüsüne tabi tutulmasına karar verdi.

HAYBER’İN FETHİ

 • HAYBER: Hicaz’da Medine-Suriye yolu üzerinde bulunan eski bir ticaret ve ziraat merkezi.
 • Burada Yahudiler yaşamaktaydı.
 • Peygamberimiz Mekkelilerle Hudeybiye Antlaşması imzaladıktan sonra Hayber’in Müslümanlar için tehlike olduğunu düşünmeye başlamıştı.
 • Medine’de sürülen Benî Nadîr Yahudileri buradaki soydaşlarıyla birlikte Medine’ye karşı düşmanlık faaliyeti içindeydi.
 • Mekkeli müşriklerle ve bazı Arap kabileleriyle ittifak içindelerdi.
 • Peygamberimiz Hudeybiye’den dönünce Hayber üzerine yürümeye karar verdi ve 200’ü süvari 1600 kişilik kuvvetle Medine’den ayrıldı.
 • Hayberliler haber aldı ve hazırlıklara başladı.
 • Rivayetlere göre 20 bin veya 10 bin savaşçıları vardı. Kaleleri çok sağlamdı. Silah ve cephaneleri boldu.
 • Mücadele 1 ay kadar sürdü. Oldukça zorlu ve çetindi.
 • Kuşatma sonunda Hayber’deki 7 müstahkem kalenin dördü savaşla, üçü sulh yoluyla ele geçirildi.
 • Hz. Ali en büyük Hayber lalesi KAMÛS’u ele geçirdi.
 • Bu savaşta 93 Yahudi öldürüldü.
 • 15-20 Müslüman şehit oldu.
 • Peygamberimiz Hayber Yahudilerini bağışladı ve şehri terk etmelerine izin verdi.
 • Onlar da hurma yetiştirilen arazilerinde yarıcı (%50 hisse) olarak kalmalarına müsaade istediler.
 • Peygamberimiz bu teklifi kabul etti.
 • Hayber’den sonra Vâdilkurâ ve Fedek halkıyla da benzer anlaşmalar yapıldı.
 • Hayber’de çok sayıda hayvan, ev eşyası ve tekstil ürünleriyle mücevherat ele geçirildi.
 • Ganimetler arasındaki TEVRAT nüshaları Peygamberimiz tarafından sahiplerine iade edildi.
 • Kuşatma sırasında bir Yahudinin kölesi olan YESÂR isimli zenci bir çoban Peygamberimizin huzuruna gelerek İslâm hakkında bilgi aldı ve iman etti. Müslümanlar tarafına geçti.
 • YÂSER güttüğü koyunların emanet olduğu bilinciyle Peygamberimize ne yapacağını sordu.
 • Peygamberimiz YÂSER’e, İslâm’da emanete riayeti anlattı ve sürüyü sahibinin kalesine doğru sürerek serbest bırakmasını emretti. YÂSER de öyle yaptı.
 • YÂSER daha sonra dönüp mücahitlerle savaşa katıldı. Kısa süre sonra şehid oldu.
 • Peygamberimiz ashabına şehidin cennetlik olduğunu bildirdi.
 • Böylece Müslüman olduktan sonra bir vakit bile namaz kılma imkânı olmadan şehid düşen çoban ashap arasında “Hiç namaz kılmadan cennete giren kişi kimdir?” sorusunun cevabı olarak akıllarda yer etti.
 • Hayber Fethi’nden sonra Yahudi hanımlarından biri Zeyneb bint Hâris bir koyun kesip ziyafet vererek Peygamberimizi davet etti. Asıl maksadı zehirlemekti.
 • Peygamberimiz Bişr b. Berâ ile davete katıldı.
 • İlk lokmada zehir olduğunu anlayan Peygamberimiz lokmayı yutmadan çıkardı. Ama yanındaki Bişr b. Berâ zehirlenerek öldü.
 • Peygamberimiz Hayber esirleri arasında bulunan Yahudi reislerinden Huyey b. Ahtab’ın kızı Safiyye’yi azat edip eş olarak almıştır.
 • VÂDİLKURÂ: Medine’nin kuzeybatısında eski bir ziraat bölgesi.
 • FEDEK: Hayber’in fethinden sonra barış yoluyla alınan ve yarısı Hz. Peygamber’e tahsis edilen köy.
 • ZEYNEB BİNT HÂRİS: Hayber Gazvesi’nin ardından Resûl-i Ekrem’i zehirlemeye kalkışan Yahudi kadın.
 • SAFİYYE: Hz. Peygamber’in hanımı. Akıllı, faziletli, ibadete düşkün, yumuşak huylu, cesur ve cömert bir hanımdı. Sağlığında evini sadaka olarak vermiştir.

ÖNEMLİ NOT: Burada yazılanlar şahsi kanaat ve kulaktan dolma bilgiler değildir. Kitaplardan çıkartılan özetlerdir.

KAYNAK:

HZ. MUHAMMED’İN HAYATI, PROF. DR. CASİM AVCI – MEVLANA İDRİS, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI;

TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ.

https://kuran.diyanet.gov.tr

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: